Veranstaltungen — 2 Jul 18

Wäh­len Sie nach­fol­gend aus unse­rem umfang­rei­chen Ange­bot an offe­nen Schu­lun­gen.

Datum/Zeit Ver­an­stal­tung
02.07.2018 — 06.07.2018
Ganz­tä­gig
AR 1 — Arbeits­recht Teil 1
Han­sa Apart-Hotel Regens­burg, Regens­burg Bay­ern
02.07.2018 — 06.07.2018
Ganz­tä­gig
Betriebs­ver­ein­ba­run­gen rechts­si­cher gestal­ten
Han­sa Apart-Hotel Regens­burg, Regens­burg Bay­ern
02.07.2018 — 06.07.2018
Ganz­tä­gig
BR 1 – Betriebs­ver­fas­sungs­recht Teil 1
Mer­cu­re Hotel Bochum City, Bochum Nord­rhein-West­fa­len
02.07.2018 — 06.07.2018
Ganz­tä­gig
BR 1 – Betriebs­ver­fas­sungs­recht Teil 1
Han­sa Apart-Hotel Regens­burg, Regens­burg Bay­ern
02.07.2018 — 06.07.2018
Ganz­tä­gig
Der Euro­päi­sche Betriebs­rat
Han­sa Apart-Hotel Regens­burg, Regens­burg Bay­ern
02.07.2018 — 06.07.2018
Ganz­tä­gig
Rechts­si­che­re Pro­to­koll- und Schrift­füh­rung
Mer­cu­re Hotel Bochum City, Bochum Nord­rhein-West­fa­len